نحوه پرداخت هزینه همایش
1400/02/06

هزینه مقالات ارسالی طبق تعرفه های اعلامی در سایت می بایست به شماره حساب 0204610461009 به نام آموزشکده فنی و حرفه ای سمای اردبیل نزد بانک ملی واریز گردد. ضمنا تصویر فیش ارسالی باید در بخش واریز از طریق فیش بانکی در سایت همایش بارگذاری شود.