تعیین زمان برگزاری همایش
1399/03/17

طی مکاتبات انجام شده با سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی مقرر گردید همایش ملی معماری و شهرسازی (شهر از گذشته تا آینده) در تاریخ های 28 و 29 اردیبهشت ماه 1400برگزار گردد.