تاخیر در زمان برگزاری همایش
1399/02/05

دكتر امير جليلي ايراني مدير پژوهشي آموزشكده فني و حرفه اي سما افزود:

به دليل شرايط حساس كشور و درگيري با ويروس كرونا به جهت رعايت توصيه هاي وزارت بهداشت و رعايت فاصله گذاري اجتماعي،  اولين همايش ملي معماري و شهر سازي با تاخير برگزار خواهد شد. وي ضمن تشكر از پژوهشگراني كه براي اين همايش مقاله ارسال كرده اند افزود مقالات در دست داوري ميباشد ودر حال رايزني با مراجع ذيصلاح براي نحوه و زمان برگزاري اين همايش هستيم.