بدلیل شیوع بیماری COVD19 زمان برگزاری همایش تغییر خواهد کردو زمان نهایی مطابق اعلام خواهد شد.
1399/01/23

The conference was postponed due to the coronavirus