سخنرانی دکتر رسولی ریاست دانشگاه آزاد استان اردبیل
1400/02/28

دکتر رسولی ضمن تشکر ازعوامل و سخنرانان خاطر نشان کردند هویت سازی بومی سازی و کارآمد سازی باید سه دغدغه مهم معماران و شهرسازان در آبادانی هرسرزمین باشد.

چراکه عدم توجه به این مقولات سبب هضم شدن در روند جهانی سازی میشوند و نه ساخت آن.