سخنران ویژه
1400/02/25

سخنران ویژه همایش خانم دکتر الهام علویزاده عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل خواهند بود.

موضوع سخنرانی:

شهر هوشمند و جایگاه مراکز آموزشی در شهر