تکمیل فرایند ثبت نام
1400/02/24

دبیر اجرایی اولین همایش ملی معماری از شرکت کنندگان خواست تا جهت جلوگیری از مشکلا ت احتمالی قبل از ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ اقدام به تکمیل فرایند ثبت نام خود نمایند.