تمدید زمان پذیرش مقالات
1400/02/22

زمان پذیرش مقالات تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ تمدید گردید.