تعرفه های ثبت نام

- ارائه مقاله دانشجویی به صورت حضوری = 2.500.000 ریال

- ارائه مقاله دانشجویی به صورت غیر حضوری = 1.800.000 ریال

- ارائه مقاله سایر شرکت کنندگان به صورت حضوری= 2.750.000 ریال

- ارائه مقاله سایر شرکت کنندگان به صورت غیر حضوری= 2.000.000 ریال

- شرکت در همایش (بدون ارائه مقاله) به صورت حضوری = 2.000.000 ریال

- ارائه مقاله دوم و سوم و ... = 1.000.000 ریال (برای هر مقاله)